Luật sư của Pháp trực tuyến!


CEHJ - châu âu Phòng của chấp hành viên


Châu âu Phòng của chấp hành viên là một đại diện cơ thể của các ngành nghề của người thay mặt công lý của các tổ chức châu âu Các CEHJ góp phần vào việc cải thiện những kiến thức của châu âu luật bởi những tên cai ngục và người của tốt nhất hành nghề Chúng tôi đang cam kết để dự án ở cấp châu âu không chỉ để quảng bá nơi và vai trò tư pháp của các sĩ quan trong xã hội dân sự

nhưng cũng để đưa vào những dịch vụ của công dân.

các doanh nghiệp và tổ chức châu âu của chúng tôi kinh nghiệm công nghệ mới trong sự phát triển của pháp dụng cụ để đương đại.