Luật sư của Pháp trực tuyến!


Cục hành chính - Tổ chức Hồi giáo, cho Khoa học và văn Hóa - ISESCO


Ban Giám đốc của hành chính là thiết bị có trách nhiệm để đảm bảo các hoạt động đúng đắn trong tổng Cục ISESCOtại hành chính cấp độ.

huy động tất cả các nguồn mình cần phải làm điều này Ban Giám đốc của hành chính bao gồm các đơn vị sau đây:-bộ Phận của con người.

nguồn tài Nguyên-bộ Phận của hành chính dịch Vụ-bộ Phận của trụ Sở chính và hội Nghị-phòng quan Hệ cộng-bộ Phận Cung cấp thiết Bị. hàng tồn Kho.