Đầu, thất nghiệp cấp dưỡngTrả lời tốt nhất: xin Chào, tôi chỉ cần có cùng một vấn đề với chồng cũ của tôi