Luật sư của Pháp trực tuyến!


Hành chính tòa án của Caền


Tòa án hành chính là có thẩm quyền để phán xét phần lớn của chấp phát sinh từ các hoạt động của khu công quyền Các Caền hành chính tòa án từ chối yêu cầu đệ trình theo hai tù nhân về các điều kiện giam giữ tại nhà tù Tòa án hành chính của Pháp đã được kí hợp đồng với các thanh của nó, thẩm quyền thứ hai mươi ngày trong hai một thỏa thuận cho quảng cáo của hòa giải Pháp hành chính Tòa án và các Tòa án hành chính của hấp dẫn của Nantes kí hợp đồng với các quán bar của Nancy, Coutances-AvranchesNhững lá thư của luật của tòa án hành chính của Nancy bao gồm các khoảng thời gian từ tháng bảy sáu được xuất bản trong công việc của cải thiện của nhận và tuân thủ tiêu chuẩn để tiếp cận với người giảm vận động sẽ diễn ra.