Hỗ trợ: số tiền và lịch trình của tính toánLàm thế nào để tính số lượng hỗ trợ trẻ em sử dụng những quy mô và mạng lưới của các bộ Tư pháp