Luật sư của Pháp trực tuyến!


Thứ tự của luật Sư tại, Hội đồng của nhà Nước và Tòa án của giám đốc thẩm


Các luật sư ở những lời khuyên

nhóm lại theo thứ tự của một việc làm chuyên nghiệp

để đại diện cho các đương trước Hội đồng của nhà Nước và Tòa thượng thẩm Họ mang lại với nhau giữa một trăm và và các đại biểu quốc hội.

thẩm phán của Tòa thượng thẩm.

các thành viên của Hội đồng lập pháp

luật sư tư Vấn. luật sư và pháp lý giám đốc. bảy lần mỗi năm. trong xa hoa khách Sạn de Beauvais (rue François Miron - Paris).