E — Luật ngân hàngNó bị cấm trong các ngân hàng để tham gia vào việc kinh doanh bảo hiểm, ngoại trừ đến mức cho phép hành động này hay những quy định

Thống đốc trong hội đồng có thể, bởi quy định quản những điều cấm được nhắc đến trong đoạn, cũng như các mối quan hệ giữa các ngân hàng và tổ chức tham gia vào việc kinh doanh bảo hiểm hay với các đại lý hoặc môi giới bảo hiểm

Bài viết này không, tuy nhiên, ngăn chặn các ngân hàng để được đăng ký bởi một người vay, một lợi bảo hiểm, cũng không có được một nhóm bảo hiểm cho nhân viên của mình, hay nhân viên của pháp nhân, trong đó có một quan tâm tài chính của một nhóm dưới phần.

phát hành một công cụ nợ đó là tùy thuộc vào các điều kiện đặt ra trong các cơ sở của cân nhắc liên quan đến tử vong, và cung cấp kỳ thanh toán từ công ty phát hành